Efterårsskrift 2014
           Foreningens medlemsblad efterår 2014
Fjends Egnshistoriske Forening
Efterårsskrift 2014
Indhold i heftet:


Fortællingen om Egons liv

Generalforsamling 2014

De støtter foreningen

Arrangementer

Bestyrelsen, adresser m.m.

Mit liv som husmandskone på heden

Billeder fra en svunden tid

Bogen om Stoholms historie


Ønsker du at læse de spændende historier, kan du købe heftet hos Foreningens formand Knud Søgaard eller næstformand Ilse Poulsen (se adresse her). 


Fjends Egnshistoriske Forening
Forårsskrift 2014


Også i dette nummer har vi valgt nogle små historier, som vi er stødt på i arkiverne. 
Der er bl.a.:

  • En tragisk historie på heden.
  • Røde Laust.
  • Flaget vajer igen over Daugbjerg Dås, som er historien om Daugbjerg Dås (også kaldet Dåsen), hvor der berettes    om tilblivelsen af dette mødested for politiske møder og andre forsamlinger. 
  • Gader og veje i Fjends, hvorfra de fik deres navne.
 Forårsskrift 2014
    Hefte for medlemmer. Forårsskrift 2014
Som i tidligere numre har vi placeret foreningens arrangementer på midtersiderne, lige klar til at hive ud af bladet, hvis man ønsker dette.
 I hver lille historie gemmer sig spændende beretninger, som viser hvor interessant og spændende livet var og stadig er her i området Fjends.
 
En tragisk historie på heden, går tilbage til 1843, hvor en ganske ung pige på vej tilbage til sin tjenesteplads bliver overfaldet og fundet bevidstløs i lyngen. Overfaldet vakte stor opsigt, og selvom pigen gav god forklaring, blev overfaldet aldrig opklaret. Nogle år senere, da den samme pige tjente på 
Høgild Mølle, blev hun atter overfaldet!
Røde Laust, er en fiktiv historie, der bygger på en hændelse om en tjenestekarl, der tog sit eget liv og derfor ikke som god kristen kunne begraves i indviet jord.
 Fjends Egnshistoriske Forenings tidligere formand, Inga Pedersen, lod for nogle år siden fantasien få frit spil om, hvordan Røde Laust forlod denne jord. Det er denne historie, vi bringer i bladet. 

Flaget vajer atter over Daugbjerg Dås, er beretningen om en høj på 71 meter, der fylder godt i landskabet. Her fortælles om trolderier, men også den sande historie om 
Dåsen, der købes af en forening, og hvordan der bliver afholdt folkefester m.m. på Daugbjerg Dås.
 
Hvorfra fik gader og veje i Fjends deres navne, bygger på et interview med tidligere borgmester i Fjends kommune, 
Egild Drengsgaard. Her fortælles bl.a. om Slambertgade i Stoholm, der siden kom til at hedde Anlægsgade, og om Oxfordvej, hvor navnet ikke har noget at gøre med hverken kiks eller den engelske universitetsby. Æ Drøwt i Vridsted bliver også forklaret i artiklen.
Æ Fjandboarkiv har som altid været behjælpelig med billeder og historier til vores blad, hvilket også denne gang har resulteret i, at vi kan illustrere bladet med både gamle og nye billeder.
 


Foreningens 
kommende arrangementer nævnes på midtersiderne, og heldagsturen i 2014 går denne gang til Naturpark Thy og finder sted lørdag den 14. juni. 

Vi er glade for, at også andre end medlemmer bakker op om de aktiviteter vi sætter i gang, og det håber vi også vil ske i 2014. 

hæfte 2013-2
Udgivelse af ”Efterårsskrift 2013”Af: Knud Søgaard/Ilse Poulsen

Så er foreningens efterårsskrift klar til alle medlemmer og forhåbentlig endnu flere nye medlemmer.

 
I denne udgave er der som altid flere interessante og tankevækkende små historier fra egnen, fortællinger som forhåbentlig vil skabe interesse for den egn, vi befinder os i, men også historier, der har almen interesse.
 
Vores forhistorie (der ikke er så langt væk) vidner om en tid, hvor man kunne overleve med meget små midler, når blot man havde den rette indstilling. Det er også fortællinger om foregangsmænd og kvinder, der turde kæmpe for en sag trods modstand fra de nærmeste.

 
I Fjends Egnshistoriske forenings efterårsudgave har vi valgt at bringe fire små fortællinger, om mere eller mindre kendte folk på egnen.

 
Der er fortællingen om ”Eneboeren på heden”Mads Poulsen, der var med til at levere de første kartofler til Kartoffelmelsfabrikken i Karup i 1933. Mads Poulsen levede omtrent hele livet i en lille ejendom i Resen nær Kongenshus Hede. Mads Poulsen var en engageret person i lokalsamfundet, men sikkert også en person, der i en høj alder erkendte savnet af familie.

 
I bladet skildres også historien om ”De Vroue rakkere”. En historie fyldt med anekdoter og lokaldialekt!
 
En enestående beretning i bladet om kvinden Ane Marie Johannesen i historien ”Håbløst så det ud – men hun gav aldrig op”. Ane Marie blev i en meget tidlig alder enke med et ufødt barn, men hun kæmpede videre på det lille jordlod, og blev gift igen, fik flere børn, og måtte som bedstemor tage ansvaret for opvæksten og opdragelsen af børnebørnene, da Ane Maries søn og svigerdatter begge døde i en meget tidlig alder. Fortællingen er som alle de andre historier fulgt op med datidens billeder.

 
Sluttelig har vi valgt at give en skildring om, da ”Afholdsbevægelsen kom til Fjends. I slutningen af 1800-tallet var ”brændevinen” blevet så stor en plage, at familier ofte måtte gå fra hus og hjem, når drikkeriet havde taget overhånd.

 
Flere aktive folk i landet tog rundt for at oplyse og informere om, den skade det betød for mange familier, men også for hele samfundsøkonomien, og den gamle handskemager fra Viborg Th. Dietzel, var bl.a. en foregangsmændene. Efter et besøg i det gamle Fjends var kommentarerne og holdningerne til Dietzel dog ikke specielt positive. En ældre kone omtalte Dietzel som ” en sølle dævl fra Viborg. Den, der er gift med ham, er at beklage!!”

 
Som man kan se spænder historierne vidt, og det er derfor foreningens håb, at rigtig mange vil finde interesse i at læse bladet. Vores generalforsamling i maj måned er derfor også omtalt i bladet, så alle interesserede kan læse om denne aften.

 
Som altid vil foreningens arrangements-program være midt i bladet trykt på blåt papir!
 
Bestyrelsens adresser med e-mail og telefonnumre findes ligeledes i bladet.
Foreningen er som altid glade for opbakningen fra vores lokale sponsorer, der annoncerer i bladet.


Medlemshæftet "Efterårsskrift 2012"

Foreningens medlemshæfte "Efterårsskrift 2012" uddeles til medlemmerne i juni måned.

(Da det nu også er tiden, hvor årskontingentet skal indbetales, vil kontingentet blive afkrævet samtidig med modtagelsen af medlemshæftet.)

Hæftet indeholder, foruden efterårets program og diverse oplysninger om foreningen, følgende artikler:

En rutebilchaufførs dagligdag i 1950´erne .
Om rutebilerne i Sjørup og rutetrafikkens udvikling.


Æ Qualderhus.
Om huset, hvor Jens Langknivs mor har boet.

Fanden på Dommerby bakke.
En Fjends-kronik ved Jacob Odgaard. 


På valsen.
Om 2 malersvendes tur i Europa.


Vor gamle landsbyskole.
Erindringer om Fårbæk gamle skole i starten af 1900-tallet.Hæftet (36 sider/A5) er gratis for medlemmer.
Hæftet kan købes af ikke medlemmer til en pris af kr. 30,-

 


Afholdt generalforsamling

 

 

Fjends Egnshistoriske Forening har afholdt ordinær generalforsamling, mandag den 16. april 2012, på Fjandbohus i Iglsø, hvortil 19 medlemmer var fremmødt.

 


På valg var 3 bestyrelsesmedlemmer, Eline Hedegaard, Karen Jensen og Bjarne Nørgaard. Alle blev genvalgt. Bestyrelsessuppleant Henry Jensen, revisor Betty Hessellund, og revisorsuppleant Anna Søgaard blev alle ligeledes genvalgt.

 


I foreningen kunne man se tilbage på et godt år med en række afholdte arrangementer, hvortil der har været gode tilslutninger, og som tilsyneladende har givet deltagerne nogle gode oplevelser.

 

Der har i det forløbne år været udgivet 2 medlemshæfter og 2 særskilt udgivne ”Erindringshæfter”, og salget af disse hæfter har givet foreningen et mindre overskud.

 

En mindre kontingentforhøjelse sidste år gav ligeledes en samlet forhøjet kontingentindbetaling i forhold til året før, og alt i alt kom foreningen ud af året med et mindre, men pænt overskud.

 


Foreningen har ligeledes i årets løb haft en medlemsfremgang på 9, således at medlemstallet nu er oppe på i alt 222 medlemmer.

 


På et efterfølgende konstituerende møde er bestyrelsesposterne fordelt uændret i forhold til sidste år.

 

Bestyrelsen har besluttet at fortsætte det udløbne års aktivitetsniveau med udgivelsen af 2 halvårsskrifter med lokalhistoriske artikler til medlemmerne, afholdelsen af 3 udflugter i nærområdet, og en lidt længere sommerudflugt i bus, samt afholdelsen af 2 foredragsaftener. Endvidere arbejdes der med en udgivelse af mindst 2 ”Erindringshæfter”.

   


 


 

"Mette og Kresten i Kjærgård"

 
”Mette og Kresten i Kjærgård” omhandler Mette Pedersen, der blev født i 1893, og som voksede op i ”Haugård” i Fly hos forældre og 11 søskende, hendes ægteskab (1916) med Kresten (Christensen) Jensen fra Bersholm, og deres overtagelse af ”Kjærgård” i Vroue, hvor familien forøgedes med 9 børn.

Indholdet er en gengivelse af brevvekslingen mellem Kresten og Mette i tiden fra 1910 til 1919, breve fra moderen til henholdsvis Mette og til Mette og Kresten, beretninger om moderens tur til Århus i 1946. og til København i 1947, Mettes dagbogsudskrifter fra 1930 og 1931 og maj måned 1945, og ikke mindst en stil skrevet af Mette under et højskoleophold i 1916.
Hæftets Indhold slutter med en gengivelse af mindetalen ved Krestens begravelse i 1974.

Hæftet er udgivet i dec. 2011 i rækken af særskilte udgivelser!

Hæftet (A5 / 50 sider) kan købes for 30,00 kr. ved henvendelse til bestyrelsesmedlemmerne, Biblioteket i Stoholm eller Fjends Folkeblad.BAN


Forårsskrift 2012-2

Medlemshæftet "Forårsskrift 2012"


Foreningens medlemshæfte "Forårsskrift 2012" uddeles til medlemmerne i slutningen af december og begyndelsen af januar måned.

Hæftet indeholder, foruden forårets program og diverse oplysninger om foreningen, følgende artikler:

Fattighjælp gennem tiderne.

Om offentlig forsorg og om almisselemmer, der i 1834 boede i fattighuset i Gammelstrup.

Nabostrid.

Om en vejomlægning i Søby midt i 1800-tallet.

Knudsgaard skole.

En kort fortælling om skolen og dens elever. 

Livet omkring Tastumgaard.
En beretning om Tastumgaard og dens beboere.Født på Alhedens rand.
Minder fra Fårbæk i starten af 1900-tallet.


Hæftet (40 sider/A5) er gratis for medlemmer.

Hæftet kan købes af ikke medlemmer til en pris af kr. 30,-


© FjendsNET.dk 1999 - 2018