Presse vedr.: Generalforsamling i Fjends Egnshistoriske Forening den 23. april 2015

 

Torsdag aften den 23. april kunne Fjends Egnshistoriske Forenings formand, Knud Søgaard, byde velkommen til ca. 50 medlemmer af foreningen. Generalforsamlingen var annonceret i dagspressen og den lokale ugeavis, og som tidligere år startede vi med fællesspisning kl.18 på Fjandbohus i Iglsø.

 

Efter desserten havde bestyrelsen arrangeret amerikansk lotteri, og der var som altid stor villighed til at købe af de mange lodder.

 


Selve generalforsamlingen startede ca. kl 19.30 og efter valg af dirigent kunne formanden aflægge beretning for det forgangne år.

 

I beretningen kom Knud Søgaard bl.a.. ind på følgende:

 

Vi kan se tilbage på et rigtigt godt år for Fjends Egnshistoriske Forening.

 

Vi har fået stor opbakning ikke bare i Fjends, men også langt fra vores lokalområde får vi henvendelser og forespørgsler omkring vores aktiviteter, og i særdeleshed er der vist stor interesse for vores skriftlige materialer, især historiebogen om Stoholm har der været interesse for, også noget at de lidt ældre hæfter, er der solgt en del at i årets løb.

 

Formanden informerede endvidere om de komne arrangementer.

 

Derudover kom formanden også ind på de skriftlige udgivelser:

 

Foreningen har som sædvanligt udgivet 2 medlemshæfter i henholdsvis juni og december, med program for det næste halve års arrangementer. Begge hæfter indeholder historier fra forskellige tidsperioder og lidt om hvad der forgår i foreningen.

 

Vi nåede at blive færdig med Stoholm bogen til den planlagte udgivelsesdag – men jeg må godt nok sige det var presset til sidst. Jeg vil gerne sige tak fil mine medforfattere. Jeg kan jo læse mig til at mange andre har professionelle folk med ind over ved tilsvarende bøger. Her valgte vi, at skrive det hele selv.

 

Efter formandens beretning blev regnskabet fremlagt, og foreningens økonomi ser sund og fornuftig ud,

 

Der var ikke indkommet forslag til behandling på generalforsamlingen.

 

Der var tre bestyrelsesmedlemmer på valg, Knud Søgaard, Henning Petersen og Ilse Poulsen, og to af de tre var villige til genvalg, og det blev enstemmigt vedtaget. Knud Søgaard og Henning Petersen fortsætter derfor i bestyrelsen. Ilse Poulsen ønskede ikke genvalg, og bestyrelsen foreslog Kaj Madsen til bestyrelsen, dette blev enstemmigt vedtaget.

 

 

 

Som suppleant valgtes Gitte Smedegaard.

 

Under punktet eventuelt havde bestyrelsen bedt leder af Fjandboarkivet, Ruth Meller Sørensen, om at fortælle lidt om aktiviteter og det daglige arbejde på arkivet i Stoholm.

 

Formanden takkede Ilse Poulsen for samarbejdet og bød herefter Kaj Madsen velkommen i bestyrelsen.

 

Aftenen sluttede med kaffe og fællessang, samt udtrækning af gevinster fra både amerikansk lotteri og udtrækning på indgangsbilletterne.

 


På vores konstitueringsmøde blev Kaj Madsen valgt til Sekretær og Eline Hedegård til Næstformand.© FjendsNET.dk 1999 - 2018