AndetDN Fjends


Afdeling Viborg
Lokalgruppe Fjends

Formand Kaj Madsen
Nygårdsmark 1, Daugbjerg
8800 Viborg
tlf.: 29 61 84 58
e-mail: madsenkaj@mail.dk


ÅBENT BREV

Til Borgmester Torsten Nielsen – Viborg Kommune
Viborg Stifts Folkeblad – Fjends Folkeblad - Skive Folkeblad

Angående den forsvundne Dalgas Bro!

Dalgas bro over Jordbro å - som den så ud inden nedrivning. Broen fandtes mellem Dalgas og Liebes plantager. Foto: Per Jelling
Dalgas Bro før 2011

Foto: Per Jelling: Fjendsnet.dk


I generationer har motionister, fodgængere, lystfiskere og andre naturinteresserede i Fjends benyttet Dalgas Bro.

I december 2011 var broen pludselig væk.

DN i Fjends henvendte sig straks til Viborg Kommune med ønsket om, at broen skulle genetableres.

Da det viste sig, at tre af lodsejerne ikke ønskede dette, var svaret d. 27. marts 2012 fra Per Christensen, Chef for Trafik og Veje: ”Vi kan oplyse, at der er tale om et privatretsligt forhold, som vi ikke har mulighed for at løse”.

Imidlertid begyndte en række lokale borgere og borgergrupper at arbejde for en genetablering af broen, bl.a. ved i foråret 2013 at sende et åbent brev til daværende borgmester Søren Pape, som stillede sig positiv overfor forslaget. Der blev henvist til Naturbeskyttelsesloven (P.26a) og almenhedens ret til at færdes i skoven.

Borgergrupperne henvendte sig også til Teknisk Forvaltning for at få sagen behandlet. Johannes Vesterby (V), daværende formand for Teknik- og Miljøudvalget, kunne i Viborg Stifts Folkeblad berette, at sagen nu skulle drøftes politisk og at det ville ske meget snart. ”Vi kan godt bygge en ny bro, hvis det er det vi vil. Hvis vi mener, at grundlaget for en ny bro er til stede, så kan vi via ekspropriation lave en bro eller et omfattende stisystem”, udtalte Johannes Vesterby til Viborg Stifts Folkeblad. Andre politikere var også positive.

Inden sagen nåede at blive politisk behandlet begærede den 4. lodsejer, Kaj Steen Rasmussen vejsyn for at få bekræftet hans vejret over Jordbro Å. Dette stoppede midlertidigt den politiske behandling. De tre lodsejere mødte ikke op til vejsynene, men foreslog i stedet, at Kaj Steen Rasmussen kunne køre en lang omvej til hans engstykke, der lå på den anden side af Jordbro Å. Dette forslag sagde Viborg Kommune nej til.

De tre lodsejere ankede denne afgørelse til vejdirektoratet og anlagde samtidig privatretsligt søgsmål mod Kaj Steen Rasmussen ang. hans vejret. En retssag der kunne trække ud i årevis.

Den 25. november 2014 trækker Kaj Steen Rasmussen sin begæring om vejsyn tilbage, da han havde solgt engarealet. Hermed sluttede også retssagen.

Nu var der åbnet for, at sagen kunne blive politisk behandlet - men intet skete i hele 2015.

DN-Fjends bliver først bekendt med dette 29. april - 2015

Da ”Det Grønne Råd” 9. september 2015 var på besigtigelse ved Dalgas Bro, forlød det bagefter, at kommunen ingen forpligtigelser havde og nu agtede at henlægge sagen.

Derfor startede DN-Fjends en underskriftindsamling til fordel for genetablering af den træbro (spang), der blev etableret af Fjends Kommune i 1990èrne, efter at den oprindelige bro styrtede sammen. Dengang var broen en del af Fjends Kommunes officielle cykelruter. Vi har nu modtaget 543 underskrifter, som vi gerne vil overrække borgmesteren ved en passende lejlighed og har modtaget mange positive tilkendegivelser. I DN-Fjends tillader vi os at konstatere, at rigtig mange lokale borgere ønsker broen tilbage.

DN i Fjends glæder sig dog over, at VE pengene fra Gammelstrup vindmøllerne går til en cykelsti mellem Gammelstrup og Birkesø, således at børn og unge fra Stoholm kan færdes udelukkende på cykelsti, når de om sommeren cykler til en badetur i Birkesø. I forlængelse heraf ville det være helt naturligt at skabe muligheden for at cykle videre ind i Dalgas Plantage, krydse over broen og så lade hjemturen gå gennem Liebes Plantage via Skalmstrup til Stoholm.

En tommelfingerregel siger, at 50 % af alle stier og markveje er forsvundet de sidste 50 år. - Hver gang en sti bliver pløjet op og en bro nedlagt forringes borgernes ret til at færdes i naturen og få gode naturoplevelser. DN-Fjends mener ikke, at politikerne kan være bekendt at se igennem fingrene med dette.

Juristeri og langsommelig sagsbehandling har trukket sagen i langdrag. Det kunne se ud, som om politikerne har fået en vis berøringsangst.

DN-Fjends og mange lokale borgere mener ikke, det er fair at henlægge sagen om den forsvundne Dalgas Bro. - Hermed opfordres Viborg Kommune til, hurtigst muligt, at behandle sagen politisk.

Den 28. januar – 2016 / Med venlig hilsen Lokalgruppen for DN i Fjends

Kaj Madsen – Morten Rasmussen – Arne Friis Hansen – Janne Winther Christensen – Lennart Kastensand


Se mere...

Tilbage

Denne side er sidst opdateret: 31. august 2023

© www.FjendsNET.dk 1999 - 2024